7 tháng, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt gần 15,6 tỷ USD