Trách nhiệm xã hội

Tiêu chuẩn

VISIMEX
với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững

Không chỉ giúp người sản xuất trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển kinh tế mà còn là các hoạt động bảo vệ môi trường, sản xuất sạch, không nguy hại đến môi trường sinh thái.

Các chương trình trách nhiệm xã hội nhằm mục đích nâng cao ý thức sản xuất của người nông dân đối với cộng đồng, xã hội.

Chúng tôi mang lại việc làm cho nông dân, lợi ích chung cho các đối tác và bảo tồn ngành các sản phẩm nông sản tiêu biểu tại Việt Nam như quế, hồi, hạt điều.
Quan tâm và chăm sóc những người nông dân nghèo muốn đóng góp cho cộng đồng và sự phát triển của ngành nông sản Việt Nam
Kinh doanh trung thực, mang lại lợi ích chung cho tất cả các đối tác kinh doanh
Chia sẻ giá trị, thời gian và kiến thức với nông dân, giúp họ cải thiện cuộc sống và giữ vững sự phát triển của các sản phẩm nông sản ở Việt Nam trước những thách thức, khó khăn và quy chuẩn khắt khe của thị trường

Chúng tôi tuân thủ các Quy tắc Biotrade & Organic như:

Bảo tồn đa dạng sinh học
Sử dụng bền vững đa dạng sinh học
Chia sẻ công bằng lợi ích thu được từ việc khai thác tài nguyên đa dạng sinh học
Phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững
Tuân thủ luật pháp quốc gia và quốc tế
Tôn trọng quyền lợi của các bên liên quan
Minh bạch về quyền sử dụng đất, quyền khai thác và sử dụng tài nguyên và tri thức