Vietnamese

Kết quả từ khóa: nhập siêu

Nhập siêu gần 600 triệu USD trong năm 2021, ngành điều "đứt chuỗi" xuất siêu sau 30 năm

Kim ngạch xuất khẩu điều năm 2021 ước đạt 3,63 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2020. Tuy nhiên, […]

Best Wordpress Popup Plugin