Cà Phê

Mã hàng: RO18
Cỡ sàng 18: tối thiểu 90%
Độ ẩm: tối đa 12.5 %

Tạp chất: tối đa 0.5 %
Hạt đen & vỡ: 2% tối đa
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã hàng: RO18CL
Độ ẩm: tối đa 12.5 %

Tạp chất: tối đa 0.5 %
Hạt vỡ: tối đa 2 %
Hạt đen: tối đa 0.4 %
Cỡ sàng 18: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã hàng: RO18WP
Độ ẩm: tối đa 12.5 %

Tạp chất: tối đa 0.1 %
Hạt vỡ: tối đa 0.5 %
Hạt đen: tối đa 0.5 %
Cỡ sàng 18: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã hàng: RO16
Độ ẩm: tối đa 12.5%

Tạp chất: tối đa 0.5%
Hạt đen và vỡ: tối đa 2.0 %
Trên sàng 16: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã hàng: RO16CL
Độ ẩm: tối đa 12.5 %

Tạp chất: tối đa 0.5 %
Hạt vỡ: tối đa 2 %
Hạt đen: tối đa 0.4 %
Cỡ sàng 16: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã hàng: RO16WP
Độ ẩm: tối đa 12.5 %

Tạp chất: tối đa 0.1 %
Hạt vỡ: tối đa 0.5 %
Hạt đen: tối đa 0.5 %
Cỡ sàng 16: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng giao hàng: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã hàng: RO13
Độ ẩm: tối đa 13%

Tạp chất: tối đa 1%
Hạt đen và vỡ: tối đa 5 %
Cỡ sàng 13: tối thiểu 90%
Đóng gói: bao đay (trọng lượng net: 60kg)
Xuất xứ: Việt Nam
Cảng bốc hàng: Cảng Hồ Chí Minh, Việt Nam